Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ ΦE
1011 Βασικές Αρχές Ψυχολογίας 3 5 9
1021 Αγωγή Βρέφους Ι 2 3 6
1022 Αγωγή Βρέφους Ι 2 2 2
1031 Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων 2 4 5
1032 Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων 2 2 2
1041 Παιδιατρική Ι 3 4 9
1051 Παιδική Λογοτεχνία 3 4 8
1052 Παιδική Λογοτεχνία 1 2 1
1061 Ελληνική Γλώσσα 3 4 9
Σύνολο: 16 5 30 50
21
Β΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
2011 Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις 3 5 9
2021 Αγωγή  Βρέφους ΙΙ 3 4 8
2022 Αγωγή  Βρέφους ΙΙ 4 2 4
2031 Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες 3 5 8
2041 Παιδιατρική ΙΙ 3 5 9
2051 Μουσικοκινητική Αγωγή Ι 2 3 5
2052 Μουσικοκινητική Αγωγή Ι 3 2 3
2061 Παιδί και Παιχνίδι 1 2 2
2062 Παιδί και Παιχνίδι 2 2 2
Σύνολο: 15 9 30 50
24
Γ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
3011 Αναπτυξιακή Ψυχολογία I 3 5 9
3021 Αγωγή Μικρού Παιδιού Ι 2 4 5
3022 Αγωγή Μικρού Παιδιού Ι 3 2 3
3031 Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης Ι 3 5 8
3032 Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης Ι 3 2 3
3041 Παιδιατρική ΙΙΙ 3 5 9
3051 Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ 2 2 5
3052 Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ 3 2 3
3061 Θεατρικό Παιχνίδι 1 2 3
3062 Θεατρικό Παιχνίδι 2 1 2
Σύνολο: 14 11 30 50
25
Δ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
4011 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 3 5 9
4021 Αγωγή Μικρού Παιδιού ΙΙ 2 4 5
4022 Αγωγή Μικρού Παιδιού ΙΙ 3 2 3
4031 Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης ΙΙ 3 5 9
4032 Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης ΙΙ 4 3 4
4041 Ειδική Αγωγή 3 3 8
4051 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 2 3 5
4052 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 1 1 1
4061 Προσχολική Αγωγή και Η/Υ 2 3 4
4062 Προσχολική Αγωγή και Η/Υ 2 1 2
Σύνολο: 15 10 30 50
25
Ε΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
5011 Συναισθηματική Ανάπτυξη 3 5 9
5021 Μαθηματικές Έννοιες και Φυσικές Επιστήμες 3 5 8
5031 Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή Ι 3 5 9
5032 Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή Ι 4 3 4
5042
Κοινωνιολογία της Οικογένειας και της Εκπαίδευσης
3 4 8
5051 Παιδί - Χώρος - Δημιουργικότητα 2 3 6
5052 Παιδί - Χώρος - Δημιουργικότητα 2 2 2
5061 Κουκλοθέατρο 1 2 2
5062 Κουκλοθέατρο 2 1 2
Σύνολο: 15 8 30 50
23
ΣΤ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
6011 Κοινωνική Ψυχολογία 3 5 9
6021 Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα Ι 2 4 6
6022 Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα Ι 4 2 4
6031 Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΙΙ 3 5 9
6032 Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΙΙ 4 3 4
6042 Διαπολιτισμική Αγωγή 3 5 5
6051 Ξ. Γλώσσα - Ορολογία 2 4 6
6052 Ξ. Γλώσσα - Ορολογία 3 2 3
Σύνολο: 13 11 30 50
24
Ζ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
7011 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 3 5 9
7021 Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα ΙΙ 2 4 6
7022 Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα ΙΙ 4 3 4
7031 Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης 3 5 9
7032 Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης 4 3 4
7042 Περιβαλλοντική Αγωγή 3 5 9
7051 Οργάνωση - Διοίκηση Β.Ν.Σ 3 5 9
Σύνολο: 14 8 30 50
22
Γενικό Σύνολο: 163 ώρες

Η΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
Α.Δ.Μ ΦE
8012 Άσκηση στο Επάγγελμα 20 30
8021 Πτυχιακή Εργασία 10 20
Σύνολο 30 50