ΘΕΜΑ: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε, ότι το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Γεν. Συνέλευσή του στις 16/11/2010, αποφάσισε και εισηγείται τη συνένωση του Τμήματος με τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Θεσσαλονίκης ως ορθή επανάληψη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα μας  με θέμα :επείγον - ενημέρωση μελών .

Απόσπασμα Πρακτικού 19/16-11-2010   της Γενικής

Συνέλευσης του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας

Στη Θεσσαλονίκη  σήμερα 16-11-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συγκεντρώθηκαν σε συνεδρίαση   τα μέλη της  Γενικής  Συνέλευσης   του  Τμήματος  μετά την αρ. πρωτ. ΒΦ30/2416/11-11-2010  πρόσκληση της    Προϊσταμένης του Τμήματος κ. Βιδάλη – Λαλούμη Ευαγγελίας, η οποία και προήδρευσε.

Π α ρ ό ν τ ε ς

 1. Βιδάλη – Λαλούμη Ευαγγελία Καθηγήτρια Προϊσταμένη Τμήματος
 2. Ζαχοπούλου Ευρυδίκη Καθηγήτρια
 3. Νατσιοπούλου Τριανταφυλλιά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. Καπουλίτσα Θωμαϊς Καθηγήτρια Εφαρμογών
 5. Μεγαλονίδου Χριστίνα Καθηγήτρια Εφαρμογών
 6. Καρατζιά Φωτεινή Εκπρόσωπος φοιτητών

Α π ό ν τ ε ς

 1. Ψάλτη Αναστασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (εκπαιδευτική άδεια)
 2. Δημητρακόπουλος Δημήτριος Καθηγητής Εφαρμογών

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου με θέμα «Εθνική στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το Δημόσιο Τεχνολογικό Ίδρυμα»

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

…………………………………………………………………………………..

Θέμα 2ο

Κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου με θέμα «Εθνική στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το Δημόσιο Τεχνολογικό Ίδρυμα»

Διαβάζεται ,,σχετικά με το κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου με θέμα «Εθνική στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το Δημόσιο Τεχνολογικό Ίδρυμα»

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα ότι:

Η προσπάθεια του να προσδώσει κανείς προοπτική στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας, με γνώμονα τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί παγκοσμίως, αποτελεί μια πέραν κάθε συζητήσεως επιτακτική ανάγκη.

Για αυτό το λόγο, σε γενικές τουλάχιστον γραμμές, θεωρεί ότι το κείμενο διαβούλευσης αποτελεί μια πρόταση η οποία κινείται προς μια θετική κατεύθυνση.

Από την άλλη πλευρά όμως διατηρεί έντονες επιφυλάξεις σχετικά  με αρκετά επί μέρους σημεία τα οποία θα πρέπει να διαμορφωθούν μετά  από γόνιμο  διάλογο με τους  επί  μέρους φορείς ώστε το νέο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης να αποτελεί μια λειτουργική, βιώσιμη και με προοπτική λύση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μέλη της Γ. Συνέλευσης του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας  της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης επισημαίνουν ότι στα πλαίσια της ποιοτικής ανάπτυξης και χωροταξικής εξέλιξης  των ΑΕΙ  θα πρέπει να ληφθεί απαραίτητα υπόψη ότι το γνωστικό αντικείμενο του  Τμήματος  είναι οι Επιστήμες της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Kαταθέτουν ομόφωνα ότι:

 • Το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας όπως επιβεβαιώνεται

α) από το  πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος,

β) τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Ε.Π. καθώς και

γ)το χώρο εργασίας των αποφοίτων αυτού (χώροι προσχολικής αγωγής  όπως Παιδικοί Σταθμοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

ταυτίζεται σημαντικά με το αυτό  των  Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 • Στα πλαίσια των νέων αρχών  της ακαδημαϊκής οργάνωσης και διαμόρφωσης σπουδών από τη Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν βρίσκεται σε  συγγενικό επιστημονικό πεδίο με τα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής στην οποία ανήκει σήμερα και επομένως δεν θα είναι δυνατή η επιλογή εκ μέρους των φοιτητών μαθημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου όπως προτείνεται στο κείμενο διαβούλευσης.

Και πιο συγκεκριμένα, υπάρχει εμφανής διαφορά με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Τμημάτων της ΣΕΥΠ δεδομένου ότι  τα επιστημονικά τους πεδία, τα προγράμματα σπουδών τους  και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Επιστημονικού τους Προσωπικού, ανήκουν στο πεδίο των  παραϊατρικών επιστημών και όχι στις επιστήμες της προσχολικής αγωγής.

 • Από την άλλη πλευρά οι δυνατότητες του Τμήματος για διεθνή δικτύωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών καθώς και η κινητικότητα των φοιτητών δεν μπορεί να διευρυνθεί στην παρούσα φάση, διότι η ονοματολογία «Βρεφονηπιοκομία» και «Βρεφονηπιοκόμος»  είναι όροι που αποκλειστικά  δημιουργήθηκαν για χρήση στον ελληνικό χώρο και δεν μεταφράζονται σε καμία ξένη  γλώσσα.

Ενώ το γνωστικό αντικείμενο και το πεδίο επαγγελματικής αποκατάστασης των σπουδαστών ταυτίζεται με αυτό της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης τόσο στον Ελληνικό όσο και το διεθνή χώρο, η ονομασία αποτελεί καινοφανή ελληνική ορολογική σύνθεση.

 • Αξίζει να επισημανθεί ότι η  μέχρι τώρα κινητικότητα των φοιτητών μας  στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, γίνεται σε συνεργασία  με Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής των διαφόρων Ευρωπαικών χωρών. Στις περισσότερες από αυτές εξ αιτίας της ιδιόρρυθμης αυτής ορολογικής μοναδικότητας του τίτλου του Τμήματος, ο τίτλος σπουδών και το επάγγελμα δεν αναγνωρίζονται καν, με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι μας να αδυνατούν να εργαστούν σε αυτές. (πχ. Κύπρος, Ιταλία, κ.λ.π.)

Ως εκ τούτου τα μέλη της Γ. Συνέλευσης του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας  της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης  ομόφωνα συμφωνούν ότι η αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη της

α) το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος που  είναι οι Επιστήμες της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

β) να το συμπεριλάβει στην διαδικασία των συνενώσεων με άλλα Παιδαγωγικά Τμήματα ΑΕΙ αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων (ή ακόμη και τη δημιουργία αντιστοίχων  Παιδαγωγικών Σχολών)

γ) Τέλος τα μέλη της Γ. Συνέλευσης του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας  της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης   δηλώνουν πρόθυμα και  έτοιμα για ένα δημιουργικό διάλογο επί μελετημένων προτάσεων για μια γόνιμη και βιώσιμη και με προοπτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα στον χώρο των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής.

……………………………………………………………………………………..

 

Στο σημείο αυτό λήγει η Συνεδρίαση.  Τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Τμήματος Βουχάρα Ελένη Διοικητική Υπάλληλος κλάδου Τ.Ε. με βαθμό Α΄.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης                                    Τα μέλη

                                                                                    Ζαχοπούλου Ευρυδίκη

                                                                                    Νατσιοπούλου Τριανταφυλλιά

                                                                                    Καπουλίτσα Θωμαϊς

Βιδάλη–Λαλούμη Ευαγγελία                                    Μεγαλονίδου Χριστίνα

                                                                                    Καρατζιά Φωτεινή

Η Γραμματέας του Τμήματος

Βουχάρα Ελένη

                                                                              Ακριβές απόσπασμα πρακτικού

                                                                               Η Γραμματέας του Τμήματος

                                                                                      Βουχάρα Ελένη

Επισκέπτες

Έχουμε 34 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube