Περιεχόμενο Σπουδών Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

1. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών).


2. Αποστολή του Τμήματος

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Στα πλαίσια της αποστολής του αυτής το Τμήμα:

Α. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα,

Β. Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού

Γ. Συνεργάζεται με Βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος,

Δ. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση,

Ε. Διεξάγει έρευνα

Στ. Διευκολύνει τους σπουδαστές στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό, και διεθνές περιβάλλον.

Ζ. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Η. Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο Τμήμα.


3. Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες:

  • με τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία χώρων για παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς επίσης και με την αγωγή των παιδιών αυτής της ηλικίας.
  • με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία μαθημάτων παιδαγωγικής που αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε άτομα εκπαιδευόμενα στο επάγγελμα.
  • με ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην εξέλιξη και εφαρμογή καινοτομιών στην αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας.
  • με κάθε άλλη δραστηριότητα που εναρμονίζεται με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους ως απόρροια της εξέλιξης της παιδαγωγικής επιστήμης και ειδικότερα των εφαρμογών της στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας.

4. Δομή των σπουδών.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν στην αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας και εκπόνηση εργασιών (βιβλιογραφικών και εφαρμοσμένων ερευνητικών) που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος και από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης, της έρευνας και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ εισάγονται και οι διδακτικές μονάδες ECTS σε όλα τα εξάμηνα.

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται:

•  Μαθήματα γενικής υποδομής από τις επιστήμες της Παιδαγωγικής της Ψυχολογίας και της Ιατρικής, όπως η Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες, Βασικές αρχές Ψυχολογίας, Παιδιατρική ΙΙ, η Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής, κ.α..

  • Μαθήματα ειδικής υποδομής που παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα όπως: η Μουσικοκινητική αγωγή, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Παιδιατρική ΙΙ, Θεατρικό Παιχνίδι, Προσχολική Αγωγή και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,
  • Μαθήματα ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραίτητες για την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος γνώσεις και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα, όπως: Αγωγή Βρέφους, Παιδί και Παιχνίδι, Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης, Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα, Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή.
  • Μαθήματα διοίκησης, διαχείρισης και νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση των χώρων εργασίας που σχετίζονται με την ειδικότητα και που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μαθήματα, όπως: Οργάνωση και Διοίκηση Βρεφονηπιακών Σταθμών, Στοιχεία Οικολογίας – Περιβαλλοντική αγωγή, και Διαπολιτισμική Αγωγή.

Το όγδοο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εμβάθυνση, εκ μέρους του τελειοφοίτου του Τμήματος, σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα σπουδών.

Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Επισκέπτες

Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ FacebookΠΑΣΥΒΝ TwitterΠΑΣΥΒΝ YouTube